Algemene voorwaarden - Decovat - Regentonkopen.nl

Algemene Voorwaarden Stijf Handelsonderneming BV.


Artikel 1 Definities
1. Stijf Handelsonderneming B.V., / Regentonkopen.nl / Decovat.nl
Adres: Prins Mauritslaan 5, 8091 AJ Wezep
2. Telefoon: 038-3760185
Ingeschreven in de k.v.k. te Zwolle onder nr 69868913 BTW nr NL8580.45.126.B01
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stijf Handelsonderneming B.V. en op alle met Stijf Handelsonderneming B.V. aangegane overeenkomsten Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden niet van toepassing.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen/artikelen die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Stijf Handelsonderneming B.V. het door de koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Stijf Handelsonderneming B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Een bestelling kan gedaan worden op het daarvoor bestemde bestelformulier, zowel via onze Internetsite of via de normale post. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 4.1 is voldaan.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Stijf Handelsonderneming B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stijf Handelsonderneming B.V. anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stijf Handelsonderneming B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
Artikel 5 Levering en leveringstermijnen
1. Tenzij anders overeengekomen zal Stijf Handelsonderneming B.V. zijn producten leveren na vooraf of contante betaling.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Stijf Handelsonderneming B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging en transport afzonderlijk te factureren.
4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Stijf Handelsonderneming B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten aan Stijf Handelsonderneming B.V. terug te zenden binnen een termijn van 14 dagen na afleveringdatum, mits vergezeld van de factuurbon en het product onbeschadigd is.


Artikel 6 Garantie
1. Stijf Handelsonderneming B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Stijf Handelsonderneming B.V. te melden
3. Indien de artikelen onder extreme weersomstandig heden zoals vorst worden blootgesteld kunnen deze beschadigen. Deze beschadigingen kunnen niet verhaalt worden op Stijf Handelsonderneming B.V. en vallen buiten de garantie.
4. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
5. De factuur is een aankoopbewijs en geldt als bewijs tot garantie.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet zoals benoemd onder artikel 6.3 en wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Artikel 7 Monsters en modellen
1. Indien Stijf Handelsonderneming B.V. een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Stijf Handelsonderneming B.V. blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 9 Onderzoek, reclames
1. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Stijf Handelsonderneming B.V. Na verloop van de garantietermijn is Stijf Handelsonderneming B.V. gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.
2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks op de wijze zoals door Stijf Handelsonderneming B.V. aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).
Artikel 10 Risico-overgang
1. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
Artikel 11 Prijzen en Prijsverhoging
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage.
2. Als op onze prijslijst of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
Artikel 12 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering of dient vooraf overgemaakt te worden
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen Stijf Handelsonderneming B.V. en de verplichtingen van de consument jegens Stijf Handelsonderneming B.V. onmiddellijk opeisbaar.
4. Stijf Handelsonderneming B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).
Artikel 13 Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien Stijf Handelsonderneming B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).
Artikel 14 Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart Stijf Handelsonderneming B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien consument aan Stijf Handelsonderneming B.V. informatiedragers of elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers of elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Stijf Handelsonderneming B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Stijf Handelsonderneming B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Stijf Handelsonderneming B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Stijf Handelsonderneming B.V., ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Stijf Handelsonderneming B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming Stijf Handelsonderneming B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Stijf Handelsonderneming B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
1. Indien door Stijf Handelsonderneming B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Stijf Handelsonderneming B.V. jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Stijf Handelsonderneming B.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande Stijf Handelsonderneming B.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
Artikel 17 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Stijf Handelsonderneming B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stijf Handelsonderneming B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stijf Handelsonderneming B.V. worden daaronder begrepen.
3. Stijf Handelsonderneming B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stijf Handelsonderneming B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel Stijf Handelsonderneming B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stijf Handelsonderneming B.V.gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).
Artikel 18 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Stijf Handelsonderneming B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Stijf Handelsonderneming B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).
Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Stijf Handelsonderneming B.V. en de consument is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.
2. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te `s-Hertogenbosch.
3. Op verzoek is een afschrift aan ons bedrijf verkrijgbaar.